Generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Flugtskydningsbanen Søgård:

Generalforsamlingen afholdes XXXXXX 2023 i Flugtskydningsbanen Søgårds klubhus.

Forslag der ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne (jf. nedenstående).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling (formanden).

3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til (kassereren)

4. Indkommende forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Michael Besendahl Peter Kristensen

7. Valg af bestyrelsessuppleant.

På valg er: Helle Adolphsen

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

På valg er: Lone Dietz

Flemming Maidstone Henriksen

Niels Rahr (supp.)

Peter Kronkjær (supp.)

9. Eventuelt.